gallery/bewerkt1
gallery/bewerkt1

 

HET KOPEREN MUZIEK- EN TAMBOERKORPS VERBINDINGSDIENSTDe oprichting:

Wie had dat kunnen denken? De oprichters op 30 september 1998 in ieder geval niet, maar de oude drumband vanuit de jaren 50-60, heropgericht om het jubileumjaar 125 jaar Verbindingsdienst in 1999 te ondersteunen, bestaat nog!

Aanvankelijk werd uitsluitend signaalmuziek gespeeld, maar na een jaar of drie werden melodische instrumenten aangeschaft en werd het korps uitgebreid met een harmonie tot Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst (MTKV).

Met deze harmoniebezetting wordt de traditie voortzet van de oude Geniemuziek die in 1940 bij het bombardement van Rotterdam verloren ging na een bestaan van meer dan een halve eeuw. Verbindingsdienst en Genie waren toen één Wapen en het muziekkorps was op dat moment opgeslagen bij de School Verbindingsdienst in Rotterdam. Na de oorlog is de harmonie niet meer heropgericht; de verbindingsdienst ging verder met een drumband en bij de genie werd een fanfarekorps opgericht, maar beide muziekkorpsen zetten de traditie van de geniemuziek voort.

Het MTKV, als drager van twee muzikale tradities realiseert zich terdege dat dit verplichtingen geeft. Drie aspecten zijn daarbij belangrijk: het uniform, het programma en de marsvaardigheid.

Een militair korps, dus ook het MTKV, is een marcherend korps, dus moet de marsdiscipline hoog zijn. Onder leiding van de tamboer-maitre worden in het seizoen regelmatig buitenrepetities gehouden om de marsvaardigheid en marsexercitie op peil te houden of te brengen, Wanneer deelgenomen wordt aan een taptoe, wordt een (eenvoudige) show ingestudeerd.

Het uniform dat als regel wordt gedragen is het DT model 1963. De battle/dress grove stof is nog beperkt beschikbaar voor speciale gelegenheden. Een belangrijk aandachtspunt is het verwerven van een galatenue. Voor het muziekkorps van de Verbindingsdienst heeft de bekende krijgsmacht uniformontwerper Frans Smits sr in 1961 een galatenue ontworpen. Om die reden worden de verouderde geklede tenues (GT) van de officieren verbindingsdienst verzameld, maar dit vereist geduld.

Bij de keuze van het repertoire wordt nadrukkelijk gekeken naar de historische context. Er worden overwegend (maar niet uitsluitend) marsen gespeeld. Het publiek reageert hier altijd positief op: ´dit hoor je tegenwoordig niet veel meer´ is een veel beluisterde opmerking. Dat beschouwt het korps als een duidelijke aanwijzing dat de goede weg is ingeslagen.

Doelstellingen en de realisatie daarvan

Kort na de oprichting bleek dat er veel meer belangstelling voor de drumband was dan alleen vanuit het regiment. Het was dus noodzakelijk doelstellingen te formuleren:

  1  traditiehandhaving en ondersteuning van regimentsactiviteiten
  2 representatie van het regiment in het bijzonder en de krijgsmacht in het algemeen
  3 muziekonderricht en vrijetijdsbesteding voor inwonende militairen.

Deze doelstellingen zijn sindsdien ongewijzigd en worden elk jaar ruim gehaald: er is een evenwichtige verdeling tussen optredens voor defensie, veteranen en de civiele sector. In de loop der jaren zijn meerdere leerlingen intern opgeleid, maar voor het realiseren van de derde doelstelling is nog veel ruimte over!

In de agenda van het MTKV komen jaarlijks gemiddeld 15 optredens voor, verdeeld over militaire evenementen, veteranenbijeenkomsten en civiele activiteiten.

Jaarlijks is het MTKV present op de Regimentsverjaardag, van 1999 tot en met 2007 in het voorprogramma van de Nationale taptoe, in 2006 en 2007 in het Veteranendefilé in Den Haag, jaarlijks vanaf 1999 in het bevrijdingsdefilé van het Nationaal Comité Capitulaties Wageningen, vanaf 2002 jaarlijks op het gezinsevenement Naar Buiten Beurs, bij diverse taptoes zoals in Voorthuizen, Bemmel, Leiden, Almere, Holten, de activiteiten rond de Airborne Herdenkingen in Ede (jaarlijks), de ontscheping van de Veteranencruise met de Henry Dunant (2010, 2011, i.o.v. het OOCL) en de vlaggenparade in Ede op Koninginnedag (1999, 2000, 2010, 2011). Het korps is altijd rechtstreeks te benaderen voor een muzikaal optreden, maar ook de regimentsadjudant (RA) is graag bereid een aanvraag door te geven.

Waar staat het MTKV?

Het MTKV is als werkgroep opgenomen in de Stichting Regiment Verbindingstroepen. De penningmeester van deze stichting treedt ook op als zodanig voor het MTKV. Dat betekent onder andere dat de jaarrekening ook mee wordt genomen in de controles van het regiment.

Het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) heeft enige jaren geleden zijn interesse voor het korps uitgesproken en heeft sindsdien enige ondersteuning gegeven. In de komende tijd zullen in de driehoek regiment \u2013 OOCL \u2013 muziekkorps besprekingen worden gevoerd, om de onderlinge betrekkingen (nader) vast te leggen. Dat 101 CIS Bataljon (een echt verbindingsbataljon) onder bevel van het OOCL staat, is hierbij een niet onbelangrijk feit.

Regimentslegpenning

Het muziekkorps, opgericht voor het regimentsjubileum, was intussen zelf toe aan herdenken: op 30 september 2003 bestond het MTKV vijf jaar. Ter gelegenheid daarvan werd besloten een taptoe te organiseren. Dat werd een daverend succes. Het MTKV was na één jaar niet meer weg te denken, maar deze jubileumtaptoe evenmin: het werd de basis van wat nu een succesvolle Airborne Taptoe is geworden.

Met een concert in de Beatrixkerk in Ede op 8 november 2008 werd het tienjarig bestaan herdacht. De regimentscommandant die elf jaar tevoren had verzocht tot de heroprichting van de oude drumband, luitenant-kolonel bd J. de Raadt, was die avond de speaker: een waardering op zich. Met het binnendragen van het regimentsvaandel door de regimentsadjudant de Gussum bracht de RC van dat moment, de luitenant-kolonel C.T. Jongerius, zijn betrokkenheid tot uitdrukking.

Ook het 12½ jarig bestaan ging niet ongemerkt voorbij: enkele leden organiseerden een geweldige feestavond, opgeluisterd door enkele toespraken. Tot grote verrassing van het korps kende de RC luitenant-kolonel J.J. de Feiter het korps de regiments legpenning toe; een slechts zeven keer eerder uitgereikte hoge onderscheiding. De burgemeester van Ede, C. van der Knaap, die bij dit soort gelegenheden graag benadrukt dat ook hij een wapenbroeder is, sprak zijn waardering uit over de muzikale vorderingen, die het korps in de loop der jaren had gemaakt. De voor die gelegenheid gemobiliseerde marketentsters deelden op verzoek van de RA, aooi L. Oost, de traditionele leeuwenbitter uit, waarna een heildronk werd uitgebracht op het regiment.

 

Kwetsbaar, maar toch ook sterk

Op dit moment (2011) is de totaalsterkte leden en gastspelers 50 muzikanten, waarvan er bij een inzet gemiddeld 30 en bij een repetitie 25 deelnemen. Het korps is kwetsbaar, omdat zowel de hout- als een aantal kopersecties getalsmatig zwak bezet zijn. Daar tegenover staat dat een aantal spelers op behoorlijk hoog muzikaal niveau spelen. De klarinetten worden momenteel ondersteund door zeven bugels, maar de trombone-, bariton- en orkestslagwerksecties zijn op sterkte. Ook het tamboerkorps is behoorlijk bezet met zeven tamboers, twee tenortrommen en een overslagtrom. Op dit moment is zeker perspectief aanwezig voor verdere groei, maar stilstand is achteruitgang, mede omdat in de toekomst een aantal oudere leden zullen afvallen. Nieuwe aanwas van ervaren muzikanten is noodzakelijk. De gemiddelde leeftijd van de leden is plm. 45. Tegen een vergrijzing is de doelstelling van het wervingsbeleid verjonging, waarbij de belangstelling primair uitgaat naar de actief dienende militairen. Toch zijn er muzikaal gezien geen zorgen: het aantal muzikanten met ervaring neemt toe en de onderlinge band is sterk. Er heerst een ontspannen en zeer goede sfeer, die ook door buitenstaanders wordt opgemerkt. De dirigent wordt bijgestaan door een conservatorium afgestudeerde dirigent die in de rang van kapelmeester (o.a.) de groepsrepetities verzorgt en ook de tamboer-maitre is gediplomeerd, De tamboersectie krijgt ook onderricht van een gediplomeerd instructeur. Is er toekomst? Jazeker.

 

 

Sinds november 2010 is het MTKV gehuisvest op de Mauritskazerne te Ede, het enige actieve deel van defensie wat nog in Ede aanwezig is. Met de Gemeente Ede is een huurcontract gesloten voor een repetitie en opslagruimte. Hier wordt op elke woensdagavond gerepeteerd van 19.30 tot 21.30 uur. Het korps heeft een zeer actieve barcommissie die voor een klein bedrag zorgt voor de nodige natjes en droogjes. Hiermee wordt ook een belangrijk deel van de huur bekostigd, reden dat er verder geen bijdrage van de muzikanten wordt gevraagd.

Toekomst

Er zijn, naast het MTKV, ook een zevental reünieorkesten bij de krijgsmacht. Zij worden, zo is de planning, in de toekomst allen vrijwilligersorkest genoemd en gaan vallen onder een protocol van defensie. Daarmee wordt de positie formeel geregeld. Een erkenning voor de vaste plaats die zij in de loop der jaren hebben verworven. Maar er is meer: de beroeps militaire korpsen komen meer en meer onder druk te staan in het kader van de bezuinigingen en daarmee zal er zeker een groter beroep worden gedaan op de vrijwilligerskorpsen. Wanneer het vrijwilligerskorps in staat is zijn presentatie en muzikaal niveau op peil te brengen en/of te houden, dan zal het over inzetmogelijkheden niet behoeven te klagen. In die zin is er zeker perspectief. Op de korte termijn is het wel nodig dat het MTKV wordt verrijkt met meer leden. Wanneer u belangstelling hebt, dan kunt u vrijblijvend nadere informatie vragen via de 111 pagina